ژرمن شپرد وایت

ژرمن شپرد وایت

سگ های ژرمن شپرد وایت نگهبان و گارد تمامی خصوصیات و خلق خوی ژرمن را داراست اما ظاهری تماما سفید بسیار با هوش..

مشاهده کامل آگهی:

ژرمن شپرد وایت